Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 

STADGAR FÖR HOVENÄSETS SEGELSÄLLSKAP (HSS)

 

§ 1

Sällskapet bildades 1963. Sällskapets namn är Hovenäsets Segelsällskap med hemort i Hovenäset.

 

§ 2

Hovenäsets Segelsällskap har till uppgift att underhålla intresset för segelsporten, främst bland ungdom och försöka bibringa den gott sjömanskap och god seglaranda.

 

§ 3

Sällskapets medlemmar består av seniorer och juniorer.

Man är junior t.o.m. det kalenderår man fyller 19 år.

 

§ 4

Medlem inväljes av styrelsen efter därom gjord framställning, som skall åtföljas av årsavgift.

Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem väljas till Hedersledamot.

 

§ 5

Medlem, som vill utträda ur sällskapet, gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från sällskapet.

Medlem, som två år i rad underlåtit att erlägga årsavgift, är automatiskt skild från sällskapet.

Medlem, som brutit mot föreningens stadgar eller handlat mot hederns lagar, kan av styrelsen uteslutas.

 

§ 6

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek fastställes på ordinarie årsmöte.

Hedersledamot är befriad från avgift.

 

§ 7

Medlem får icke utan styrelsens medgivande representera HSS.

 

§ 8

Sällskapets angelägenheter handhaves av en styrelse bestående av minst fyra och högst sex ledamöter samt minst en och högst två suppleanter, vilka samtliga väljes för ett år i taget bland röstberättigade medlemmar på ordinarie årsmöte.

Ordförande, som utses av årsmötet, är sällskapets officiella representant, leder dess förhandlingar samt sammankallar styrelsen när han finner nödigt eller då någon styrelseledamot så önskar.

Styrelsen utser inom sig sekreterare och kassör.

Sekreteraren sköter sällskapets korrespondens, för protokoll såväl vid styrelsens som sällskapets sammanträden samt upprättar förslag till årsberättelser m.m.

Kassören åligger att uppbära alla avgifter och att verkställa alla utbetalningar för sällskapets räkning samt föra kassabok och matrikel.

Större utgifter attesteras av ordföranden.

 


§ 9

Styrelsen är beslutsmässig, om samtliga styrelseledamöter blivit till sammanträdet kallade och minst tre är om beslutet ense.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Sällskapets seglingar bestämmes av styrelsen.

Styrelsen utser ordförande i seglingsnämnd och denne behöver icke vara medlem i styrelsen.

 

§ 10

Årsmöte hålles under tiden 15/6 – 15/8 och kungöres i SVENSK IDROTT minst 14 dagar före samt genom anslag å synlig plats i Hovenäset.

 

Vid ordinarie årsmöte förekommer normalt följande ärenden:

 

1        Fråga om mötets behöriga utlysande.

2        Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3        Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

4        Styrelsens berättelse.

5        Revisorernas berättelse.

6        Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

7        a) Val av ordföranden.
b) Val av övriga ledamöter och styrelsen.
c) Val av suppleanter i styrelsen.
d) Val av två revisorer jämte en suppleant: I detta val får styrelsens ledamöter icke deltaga.

8        Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 10 dagar (förslag om stadgeändring eller om upplösning av sällskapet minst 30) dagar före mötet.

 

Extra sammanträde utlyses när styrelsen anser så erforderligt.

 

§ 11

Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallen avgift och som under året uppnår en ålder av lägst 16 år.

Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men ej rösträtt.

Röstning sker öppet, därest icke genom majoritet bestämmes att sluten omröstning skall ske.

Beslut fattas med enkel majoritet utom i frågor, som omförmäles i § 13 och § 14.

Förekommer lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

 

§ 12

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte t.o.m. närmast följande årsmöte.

Räkenskapsåret omfattar tiden 1/6 – 31/5 påföljande år.

Räkenskaperna tillhandahålles revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

Revisorerna åligger att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.

 


§ 13

Förslag om ändring av dessa stadgar får endast upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte.

För godkännande av stadgeändring erfordras beslut av minst två tredjedelar av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

§ 14

Förslag om upplösning av sällskapet får endast upptagas till avgörande vid ordinarie årsmöte. För godkännande erfordras beslut av mist tre fjärdedelar av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar samt att nästkommande ordinarie årsmöte med minst samma majoritet konfirmerar beslutet.

Beslut om sällskapets upplösning skall innehålla föreskrifter om användning av sällskapets tillgångar för segelsporten gagneligt eller annat idrottsligt ändamål inom Bohuslän.

Beslutet skal delgivas respektive specialförbund medelst bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet och åtföljas av revisionsberättelse jämte balans- vinst- och förlusträkning.

 

 

 

-oOo-

 

 

 

Sällskapets postgiro-nummer är: 69 43 77

 

Adressen är:  Hovenäsets Segelsällskap

                      Hovenäset

                      450 42 KUNGSHAMN 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli 1968

Uppdaterad: 11 MAR 2010 15:49 Skribent: Per Abrahamsson

Postadress:
Hovenäsets SS - Segling
Mellanbergsvägen 21a, C/O Svante Nilo Bengtsson
42737 Billdal

Kontakt:
Tel: +46704860662
E-post: This is a mailto link

Se all info